อำนาจหน้าที่

(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างวินัยและการรักษาระบบคุณธรรมของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและขอบเขตหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการภายในและการจัดอัตรากำลังของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง และการเทียบตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุการแต่งตั้ง การออกจาก     ราชการ วินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ สำหรับเจ้าหน้าที่
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอัตราเงินเดือน เงินเพิ่ม และค่าตอบแทนพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อื่นของลูกจ้างดังกล่าว
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยอำนวยการ งานธุรการ งานเลขานุการ และงานการประชุมของคณะอนุกรรมการข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(ซ) ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ญ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อ - สกุล : น.ส.วันวิสาข์ พวงมาลัย ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล E-mail : vanvisa_p@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8040 โทรสาร สำนักงาน : 0 2273 9694 E-mail สำนักงาน : person@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
น.ส.วันวิสาข์	พวงมาลัย