อำนาจหน้าที่

(ก) จัดทำบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 
(ข) ส่งรายงานตาม (ก) ให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
(ค) ส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมผลการตรวจสอบตาม (ข) ให้คณะรัฐมนตรี กระทรวง การคลัง และสำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ
(ง) ดําเนินการบริหารการเงินการคลัง บริหารจัดการเงินและทรัพย์สิน การงบประมาณ โดยจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีควบคุม ติดตาม เร่งรัด และรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติที่เกี่ยวข้อง
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการใช้จ่ายและการกันเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการภายในสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ รวมทั้งการจัดทําแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําส่งเงินของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้สอดคล้องกับหลักการนโยบายของการบัญชีภาครัฐ
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการของกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการคลัง

ชื่อ - สกุล : นางสาวลักขณา กิตติอุดมเดช ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการคลัง E-mail : lukkana_k@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8043 โทรสาร สำนักงาน : 0 2273 9697 E-mail สำนักงาน : finance@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นางสาวลักขณา กิตติอุดมเดช