อำนาจหน้าที่

(ก) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิเทศ งานตรวจเยี่ยม งานรัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ ให้กับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและผู้บริหารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประสานงานเพื่อสื่อสารกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและผู้บริหารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารก่อนและหลังการดำเนินการ
(ค) วางแผนงานประชาสัมพันธ์ การรับมือประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ง) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ สื่อมัลติมีเดีย และการผลิตสื่อในรูปแบบและลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์
(จ) ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นการนำผลงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปเผยแพร่เพื่อให้เกิดมาตรฐานหรือกรณีศึกษากับสาธารณชน
(ฉ) ประสานงานกับสื่อมวลชนภายนอกเพื่อสร้างความเข้าใจ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อสาธารณชน เพื่อรองรับเรื่องเร่งด่วนและสามารถชี้แจงทำความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนได้อย่างทันท่วงที
(ช) รับผิดชอบงานโฆษกคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย
 

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ชื่อ - สกุล : นายปริญญา เพ็ญไพรัตน์กุล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร E-mail : parinya_p@oag.go.th E-mail สำนักงาน : pr_pr@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นายปริญญา  เพ็ญไพรัตน์กุล