อำนาจหน้าที่

(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ และงานธุรการของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(ข) ประสานราชการกับหน่วยงานของรัฐ รัฐบาล รัฐสภา บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(ค) ช่วยกลั่นกรองเรื่องที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสั่งการหรือมอบหมาย
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะผู้บริหารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การประชุมองค์กรอิสระ เพื่อบูรณาการการทำงาน การประชุมคณะทำงาน หรือคณะกลั่นกรองงานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตั้งขึ้น
(จ) ติดตามและประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะผู้บริหารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะผู้บริหารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ฉ) อำนวยการ สนับสนุน ช่วยเหลือการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงการประสานราชการทั้งภายในและภายนอกกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ช) ติดตามงานตรวจสอบ งานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องดำเนินการ รวมถึงความคืบหน้าของการดำเนินการ
(ซ) ติดตามงานและเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วรายงานให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ญ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ชื่อ - สกุล : นายณัฐวุฒิ จุ้ยสำราญ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน E-mail : nattawut_c@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8000 ต่อ 2215 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5772 E-mail สำนักงาน : ao@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นายณัฐวุฒิ จุ้ยสำราญ