อำนาจหน้าที่

(ก) ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนามาตรฐาน และคู่มือการตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำในด้านวิชาการ มาตรการ มาตรฐาน และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
(ข) ศึกษา วิจัย และติดตามความก้าวหน้าทางด้านการตรวจเงินแผ่นดินและด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เผยแพร่ผลงานการวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย
(ค) จัดทำแนวปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวบรวมข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบมาปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบให้ทันสมัย เผยแพร่ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาเทคนิค วิธีการตรวจสอบเพื่อประยุกต์ใช้กับงานตรวจสอบหรือองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย เพื่อประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นรูปธรรม เผยแพร่ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำในการนำแนวปฏิบัติและคู่มือการตรวจสอบไปใช้ประโยชน์
(จ) ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ เพื่อจัดทําความเห็นและข้อเสนอในการกําหนดหรือปรับปรุงมาตรฐาน มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงาน และการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
(ฉ) จัดทำนโยบายการประกันคุณภาพและหลักเกณฑ์การสอบทานเพื่อการประกันคุณภาพ ติดตามผลการควบคุมคุณภาพ รวบรวมและติดตามผลการติดตามด้านคุณภาพการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก จัดทำรายงานผลการสอบทานการประกันคุณภาพ พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เผยแพร่ ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพงานตรวจสอบ
(ช) ดำเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยผู้ประเมินอิสระ
(ซ) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
(ฌ) รวบรวมข้อสังเกตหรือคำสั่งของผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ที่มีถึงหน่วยรับตรวจในส่วนที่เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาวางหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน รวมถึงเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจและประชาชนทราบ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ชื่อ - สกุล : นางสาวนันทิดา บัวแย้ม ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิจัย E-mail : nuntida_b@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8000 ต่อ 8045 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 85774 E-mail สำนักงาน : rado@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นางสาวนันทิดา   บัวแย้ม