อำนาจหน้าที่

(ก) ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินแผ่นดิน
(ข) กลั่นกรองงานเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(ค) พิจารณาให้ความเห็นข้อกฎหมายและให้บริการข้อมูลทางด้านวิชาการแก่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(ง) เสนอร่าง กลั่นกรอง หรือแก้ไข กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และคำสั่ง ตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดไว้
(จ) ประสานงานเพื่อให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือองค์กรอิสระอื่น
(ฉ) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในการระงับยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ
(ช) ประสานงานกับสถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงเสนอให้มีการศึกษาอบรมจัดหลักสูตรหรือโครงการสำหรับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและบุคลากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือประสานงานกับส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำร่างนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
(ฌ) ศึกษาหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินสากล ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจในการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน และประสานความร่วมมือให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ
(ญ) ดำเนินการให้หน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง และเรียกผู้รับตรวจมาให้ถ้อยคำ
(ฎ) ดำเนินกระบวนการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งประสานงานเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระอื่น
(ฏ) พิจารณาให้ความเห็นต่อระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อไม่ให้ขัดกับระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฑ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและให้คำปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดิน

ชื่อ - สกุล : นายอลงกรณ์ กลิ่นหอม ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและให้คำปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดิน E-mail : alongkorn_k@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8000 ต่อ 1659 โทรสาร สำนักงาน : 0 2273 9017 E-mail สำนักงาน : saa@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นายอลงกรณ์ กลิ่นหอม