อำนาจหน้าที่

(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับเรื่องความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือกฎหมายอื่น การสอบสวน สรุปสำนวน และการทำความเห็น
(ข) ตรวจความครบถ้วนของสำนวน สรุปข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เป็นเหตุอันควรลงโทษทางปกครอง พร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับโทษที่สมควรลง เสนอผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสั่งลงโทษทางปกครอง
(ค) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ และงานธุรการของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง
(ง) ประสานงานกับสำนักตรวจสอบเพื่อให้การสรุปข้อเท็จจริง และพฤติการณ์ที่เป็นเหตุอันควรลงโทษทางปกครองเป็นไปโดยครบถ้วนและสมบูรณ์
(จ) ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลัง รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข
(ฉ) จัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(ช) รวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการเสนอเรื่องของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและถูกต้อง
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

ผู้อำนวยการสำนักวินัยการเงินการคลัง

ชื่อ - สกุล : นายสมศักดิ์ เอกปรีชากุล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวินัยการเงินการคลัง E-mail : somsak_e@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8034 โทรสาร สำนักงาน : 0 2298 5926 E-mail สำนักงาน : dbfo@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นายสมศักดิ์ เอกปรีชากุล