อำนาจหน้าที่

(ก) ดำเนินการและสนับสนุนกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในการสั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือกฎหมายอื่น
(ข) ปฏิบัติงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ และงานธุรการ ในส่วนของการดำเนินกระบวนการพิจารณาความผิดวินัยการเงินการคลังของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(ค) ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยสั่งลงโทษทางปกครองของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(ง) จัดทำฐานข้อมูลคำวินิจฉัยสั่งลงโทษทางปกครองของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และสรุปย่อคำวินิจฉัยดังกล่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวินัยการเงินการคลัง และเพื่อประโยชน์ในการปรามผู้ละเมิดวินัยการเงินการคลังโดยทั่วไป
(จ) ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการพิจารณาความผิดวินัยการเงินการคลังเพื่อพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) ดำเนินการให้หน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง และเรียกผู้รับตรวจมาให้ถ้อยคำ
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ซ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

ผู้อำนวยการสำนักวินิจฉัยความผิดวินัยการเงินการคลัง

ชื่อ - สกุล : นางสินีนาฏ โกมารกุล ณ นคร ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวินิจฉัยความผิดวินัยการเงินการคลัง E-mail : sineenart_k@oag.go.th E-mail สำนักงาน : ffdldo@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นางสินีนาฏ โกมารกุล ณ นคร