อำนาจหน้าที่

(ก)  รับผิดชอบงานธุรการ อำนวยการ ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประสานงาน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน การประสานงาน การติดตามผล และการเผยแพร่ผลการประชุมตามมติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยการเงินการคลังของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(ง)  ติดตามการจัดทำรายงานประจำปีและรายงานระหว่างปี เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิเทศ งานตรวจเยี่ยม งานรัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งองค์กร และสถาบันต่าง ๆ
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณและการจัดทำแผนงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ซ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ชื่อ - สกุล : นายประจวบ นุเจิ้น ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน E-mail : prachuab_n@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8000 ต่อ 2229 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5774 E-mail สำนักงาน : saco@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นายประจวบ นุเจิ้น