ประเภท: 
การปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ
หน่วยรับตรวจจะต้องขอกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานทางการเงินเก็บไว้ เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียกใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในปีถัดไป โดยควรมีการกำหนดรายละเอียดอย่างไรในขอบเขตการว่าจ้างผู้สอบบัญชี และจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด
คำตอบ: 
กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี หมายถึง เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ขั้นตอนวางแผนการตรวจสอบจนเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบ และเนื่องจากระเบียบฯ กำหนดให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียกกระดาษทำการในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา จึงควรมีการเก็บรักษาไว้จนกว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในปีบัญชีปัจจุบันแล้วเสร็จ