ประเภท: 
การปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ
หน่วยรับตรวจสามารถเสนอชื่อผู้สอบบัญชีให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาให้ความเห็นชอบในปีแรกเพียงครั้งเดียวก่อนลงนามในสัญญาจ้างที่มีระยะเวลาต่อเนื่อง ๓ ปี ได้หรือไม่
คำตอบ: 
ในการทำสัญญาจ้าง หน่วยรับตรวจจะต้องเสนอชื่อผู้สอบบัญชีมาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้ง

ส่วนประเด็นการทำสัญญาจ้างผู้สอบบัญชีคราวละ ๓ ปี ได้หรือไม่ นั้น สำนักงานการตรวจเงินมีหนังสือถึงหน่วยรับตรวจ (ที่หารือ) ขอความร่วมมือให้เลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทตามมาตรา ๑๒๐๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีแทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมาตรา ๑๒๐๙ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญเลือกตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายดังกล่าว การทำสัญญาจ้างผู้สอบบัญชีจึงต้องทำสัญญาแบบปีต่อปี ไม่สามารถทำสัญญาต่อเนื่องคราวละ ๓ ปี ตามที่ขอหารือได้