Details

สตง. ชี้แจงกรณี อบต.หนองราชวัตร หยุดสนับสนุนค่าไฟฟ้าให้แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ระบุ จนท.เคยให้ความเห็นด้วยวาจาไม่สามารถเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าได้ เนื่องจากอาคารสิ่งปลูกสร้างยังมิได้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน แต่จนถึงปัจจุบันกรมศิลปากรยังมิได้ถ่ายโอนอาคารสิ่งปลูกสร้างแหล่งโบราณคดีดังกล่าวให้ อบต.หนองราชวัตร แต่อย่างใด

Date 5 กรกฎาคม 2563
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา