รายละเอียด:

“...อบจ.ร้อยเอ็ด ดำเนินการเช่ารถยนต์ดัดแปลงเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 40 คัน อัตราค่าเช่าเดือนละ 953,800 บาท ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ตามสัญญาเช่า ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 และเบิกจ่ายเงินค่าเช่างวดแรกประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 จำนวนเงิน 953,800 บาท อบจ.ร้อยเอ็ด ทำการส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้ อปท. ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในเดือนธันวาคม 2557 ทำให้รถพยาบาลฉุกเฉินในช่วงที่ไม่ได้ส่งมอบให้ อปท. ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามระยะเวลาการเช่า เป็นความสูญเปล่าของการใช้จ่ายเงินของโครงการที่ขาดการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 953,800 บาท...”

วันที่: 3 สิงหาคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักข่าวอิศรา