Details

 "...การที่กรมการค้าภายในไม่สามารถติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพตามกลไกที่กำหนด ส่งผลให้ผู้บริโภคยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบจากการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะค่าบริการที่กรมการค้าภายในยังไม่มีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ อีกทั้งการที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแต่ละแห่งมีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน  ทำให้ข้อมูลที่กรมการค้าภายในได้รับไม่สามารถสะท้อนข้อมูลราคาสินค้าที่แท้จริงของพื้นที่ อันเป็นเป้าประสงค์ของกรมการค้าภายในที่ต้องการทราบความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าสำคัญ เพื่อเฝ้าระวังการเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบการในพื้นที่ได้..."

Date 15 กรกฎาคม 2563
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา