Details

มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับ สตง. ในส่วนกลาง จัดกิจกรรมพิเศษบรรยายให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนจาก ๓ โรงเรียนในเขตประเวศ รวม ๔๒๓ คน ตระหนักถึงหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และรู้รักษ์เงินแผ่นดิน พร้อมกันนี้ สตง. ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน มอบทุนให้กับมูลนิธิฯ สาหรับดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม รวมเป็นเงิน ๒๔๓,๐๐๐ บาท
Date 14 กุมภาพันธ์ 2563
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน