ประเภท: 
การปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ
ในส่วนของรายงานการเงินรายไตรมาส ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ให้หน่วยรับตรวจจัดส่งรายงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้วให้กระทรวง การคลังภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส หน่วยรับตรวจจึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้รายงานการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วส่งให้กระทรวงการคลัง ในขณะที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ได้กล่าวถึงกำหนดการเสนอรายงานการเงินรายไตรมาสแต่อย่างใด ดังนั้น หน่วยรับตรวจจึงขอคำแนะนำในการกำหนดเวลาเสนอรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินรายไตรมาส เพื่อที่หน่วยรับตรวจจะสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาในกฎหมายอย่างถูกต้องต่อไป
คำตอบ: 
     พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีและมาตรา ๗๑ กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามมาตรา ๗๐ ดังนั้น รายงานการเงินที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในปัจจุบัน จึงหมายความถึง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณของหน่วยรับตรวจ 
     
     ส่วนรายงานการเงินรายไตรมาส เป็นการสอบทานรายงานการเงินระหว่างกาล ซึ่งมิใช่รายงานการเงินประจำปี จึงไม่อยู่ในหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หน่วยรับตรวจร้องขอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็สามารถสอบทานรายงานการเงินรายไตรมาสได้ตามข้อตกลงที่มีกับหน่วยรับตรวจนั้น

     ดังนั้น การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของหน่วยรับตรวจซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่ดำเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการสอบทานรายงานการเงินรายไตรมาสแล้ว โดยหน่วยรับตรวจ มิได้ร้องขอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานรายงานการเงินรายไตรมาส ก็ถือว่าหน่วยรับตรวจได้มีการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องส่งรายงานการเงินรายไตรมาสมายังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาสอบทานอีก