4 ข้อควรรู้ ในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลในการตรวจสอบของ สตง.สู่สาธารณชน
4 ข้อควรรู้ ในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลในการตรวจสอบของ สตง.สู่สาธารณชน