เอกสาร
1 รายงานของผู้สอบบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2563 PDF icon รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สตง.ปี 2563.pdf
2 รายงานของผู้สอบบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนเพื่อพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2563 PDF icon รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กองทุน ปี 2563.pdf
3 รายงานของผู้สอบบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2562 PDF icon 1.รายงานการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี2562.pdf
4 รายงานของผู้สอบบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนเพื่อพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2562 PDF icon 2.รายงานการเงิน กองทุนเพื่อพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2562.pdf
5 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน(กองทุนฯ) งวด 22 ก.พ. - 30 ก.ย.61 PDF icon รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน(กองทุนฯ) งวด 22 ก.พ. - 30 ก.ย.61
6 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน(งบประมาณ) ปี 2561 PDF icon รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน(งบประมาณ) ปี 2561
7 รายงานของผู้สอบบบัญชีและรายงานการเงิน(งบประมาณ) ปี 2560 PDF icon รายงานของผู้สอบบบัญชีและรายงานการเงิน(งบประมาณ) ปี 2560