สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่อยู่: ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2271 8000
โทรสาร: 0 2618 5769
อีเมล: saraban@oag.go.th
Google Map: