วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดินและปัญหาอุปสรรคในการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ.2562 หลังจากพิธีเปิดฯ เป็นการบรรยายการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดินโดยคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565) นำโดยนายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ณ ห้องเดอะพอร์ทอล บอลรูม ชั้น 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน