เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประธานในการประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (ภาค 1-15) เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการของส่วนภูมิภาค ณ ห้องคำนึง ชาญเลขา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2562