พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง 
โดยมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ   ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้บริหารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมสัมมนา รวมจำนวนทั้งสิ้น 350 คน  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่  แกรนด์วิว  จังหวัดเชียงใหม่
 
โครงการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และอำนาจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ ตลอดจนเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยรับตรวจ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน ได้แก่ พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ศาสตราจารย์ ดร.อรพิน  ผลสุวรรณ์ สบายรูป กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   นายพิมล   ธรรมพิทักษ์พงษ์ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  นายประจักษ์  บุญยัง  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  นายสุทธิพงษ์  บุญนิธิ  รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และนายประจวบ  นุเจิ้น  ผู้อำนวยการสำนักวินิจฉัยความผิดวินัยการเงินการคลัง
โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง”
โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง”
โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง”
โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง”
โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง”
โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง”
โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง”
โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง”
โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง”
โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง”
โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง”