เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาเซียน ครั้งที่ 44 (44th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting) ณ  สำนักงานเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนจำนวนทั้งหมด 10 ประเทศ ซึ่งคณะผู้แทนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นำโดย นางสิรินทร์ พันธ์เกษม รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมการประชุม โดยปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม  ซึ่งเป็นไปตามวาระของปี พ.ศ.2562 ที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน โดยวาระของการประชุมประกอบด้วย การพิจารณารายงานและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีภายนอก การพิจารณารายงานและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบระบบ การพิจารณารายงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบปีก่อน และรับทราบผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 และพิจารณาแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2563  ภายหลังการประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนต่อไป

ในการนี้คณะผู้แทนได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ดาโต้ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน เพื่อแสดงความขอบคุณในการอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการประชุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสำนักงานเลขาธิการอาเซียน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาเซียน ครั้งที่ 44 (44th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาเซียน ครั้งที่ 44 (44th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาเซียน ครั้งที่ 44 (44th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาเซียน ครั้งที่ 44 (44th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาเซียน ครั้งที่ 44 (44th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาเซียน ครั้งที่ 44 (44th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาเซียน ครั้งที่ 44 (44th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาเซียน ครั้งที่ 44 (44th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาเซียน ครั้งที่ 44 (44th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาเซียน ครั้งที่ 44 (44th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting)