วันศุกร์ที่ 31​ มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การบูรณาการความร่วมมือขององค์กรอิสระ: การแก้ไขปัญหาการทุจริตตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ โครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 11 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช.
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย