วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและคณะผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๕๕ แบบออนไลน์ (The 55th Virtual Governing Board Meeting) และได้แจ้งการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสมัชชาองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๑๕ (The 15th ASOSAI General Assembly) ที่กำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่สมาชิกคณะมนตรีทราบ โดยได้นำเสนอหัวข้อการประชุม Symposium คือ “การตรวจสอบภาครัฐแบบปกติแนวก้าวหน้า” และมีการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration)

การประชุมคณะมนตรีขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 55 แบบออนไลน์  (The 55th Virtual Governing Board Meeting)
การประชุมคณะมนตรีขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 55 แบบออนไลน์  (The 55th Virtual Governing Board Meeting)
การประชุมคณะมนตรีขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 55 แบบออนไลน์  (The 55th Virtual Governing Board Meeting)
การประชุมคณะมนตรีขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 55 แบบออนไลน์  (The 55th Virtual Governing Board Meeting)
การประชุมคณะมนตรีขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 55 แบบออนไลน์  (The 55th Virtual Governing Board Meeting)