วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.45 น. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ เรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการตรวจเงินแผ่นดิน Next Normal” จากนั้นในเวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และนายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “วินัยการเงินการคลังกับสภาวะวิกฤติในปัจจุบัน”
เวลา 13.00 น. นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ และนายสรรเสริญ พลเจียก กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “กฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐกับการตรวจเงินแผ่นดิน” ทั้งนี้ โครงการสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ
และบุคลากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และอำนาจในการตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตรวจสอบ การให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐในการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ และมั่นคงอย่างยั่งยืน
พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอ
พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอ
พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอ
พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอ
พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอ
พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอ
พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอ
พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอ
พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอ
พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอ
พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอ
พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอ
พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอ
พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอ
พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอ
พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอ