วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.45 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หลักสูตร“เกษียณแสนสุข (Happy Retirement)” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจำนวน 97 คน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และมีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการของ สตง.  หลักสูตร “เกษียณแสนสุข (Happy Retirement)” ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการของ สตง.  หลักสูตร “เกษียณแสนสุข (Happy Retirement)” ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการของ สตง.  หลักสูตร “เกษียณแสนสุข (Happy Retirement)” ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการของ สตง.  หลักสูตร “เกษียณแสนสุข (Happy Retirement)” ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการของ สตง.  หลักสูตร “เกษียณแสนสุข (Happy Retirement)” ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการของ สตง.  หลักสูตร “เกษียณแสนสุข (Happy Retirement)” ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการของ สตง.  หลักสูตร “เกษียณแสนสุข (Happy Retirement)” ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการของ สตง.  หลักสูตร “เกษียณแสนสุข (Happy Retirement)” ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการของ สตง.  หลักสูตร “เกษียณแสนสุข (Happy Retirement)” ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการของ สตง.  หลักสูตร “เกษียณแสนสุข (Happy Retirement)” ผ่านระบบออนไลน์ (Online)