พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอดสด (Live)

2564-09-16

พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอ

พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอดสด (Live)

2564-09-15

พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอดสด (L

การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th ASOSAI Symposium) ผ่านระบบออนไลน์ (Online)

2564-09-08

การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th ASOSAI Symposium) ผ่านระบบออนไลน์ (Online)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 56 ( The 56th Governing Board Meeting of ASOSAI) ผ่านระบบออนไลน์ (Online)

2564-09-06

การประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 56 ( The 56th Governing Board Meeting of ASOSAI)

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP)” ผ่านระบบออนไลน์ (Online)

2564-09-07

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PP

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 15 ( The 15th Assembly of ASOSAI) ผ่านระบบออนไลน์ (Online)

2564-09-07

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 15 ( The 15th Assembly

การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอดสด (Live) ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2564-08-27

การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอดสด (Live) ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานก

การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอดสด (Live) ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2564-08-26

การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอดสด (Live) ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเง

พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 10

2564-08-12

พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 10

Pages