โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ ปี 64
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อเสนอแนะ กทม. สู่มหานครแห่งเอเชีย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษอากาศ
เบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปี
การบริหารจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น
ระบบประปาหมู่บ้านของ อปท.
การบริหารจัดการพลังงานภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินสากลของ INTOSAI
มาตรฐานทางจริยธรรม ตาม “ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน”
e-media

Pages