ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ....

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการเปิดเผยการใช้จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ....
เปิดรับฟังความเห็นตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2562
โดยตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นแล้วส่งมาที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : legal@oag.go.th
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 3 ตุลาคม 2562