แหล่งที่มา: 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่: 
19 กุมภาพันธ์ 2564