แหล่งที่มา: 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่: 
26 กรกฎาคม 2564

​อปท.กับการบริหารจัดการโรคระบาดโควิด-19 บรรยายโดย นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
โรคระบาดโควิด-19 เป็นเรื่องท้าทายหน้าที่และอำนาจของ อปท.เป็นอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งกรณี
1.การป้องกันและช่วยเหลือการดำรงชีพประชาชน เช่น การจัดหาวัคซีน หน้ากากอนามัย การฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ การจัดหาเครื่องอุปโภคและบริโภคการดำรงชีพ เป็นต้น
2.การดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการจัดหาโรงพยาบาลสนาม และอุปกรณ์ หรืออุดหนุนเป็นเงิน
3.การดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการเรื่อง Community Isolation/Home Isolation รวมทั้งการจัดหาอาหาร รวมทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น 4.การจัดหารถรับส่งผู้ป่วย
5.การเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น