รายละเอียด:

รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
วันที่: 8 ตุลาคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง