วันที่: 11 กันยายน 2562
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง