Details

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Date 16 กันยายน 2563
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม)