รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่: 11 เมษายน 2562
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง)