วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2563
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง